Reklamačný poriadok

V zmysle ustanoveniami príslušných právnych predpisov spoločnosť Expedo s.r.o., so sídlom Tuněchody 135, Tuněchody 537 01, Česká republika, zapísaná v registri 42257 (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len ,,reklamácia,, ) vrátane údajov o tom, kde možno reklamách uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

 I. Úvodné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) predávajúceho a upravuje len práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v súlade s  ustanoveniami platných právnych predpisov najmä zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
 1. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.
 1. Pred zaslaním Objednávky predávajúcemu kupujúci označením políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s týmto Reklamačným poriadkom.
 1. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.
 1. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, nákupný doklad (ďalej aj ako záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.
 1. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník). Takýto právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

II. Záručná doba

 1. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste.
 1. Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim je 24 mesiacov pre spotrebiteľa, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu v jednotlivých prípadoch predĺžiť. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predlženej záručnej lehoty. Ak ide o použitú vec, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, počas záručnej doby, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy tovar prevziať sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
 1. Reklamácie sa riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

III. Postup pri uplatnení reklamách – miesto, lehoty, spôsob

 1. Ak má tovar vadu kupujúci môže tovar reklamovať zaslaním e-mailu na alebo poštou na adresy uvedené v identifikačných údajoch predávajúceho, alebo prostredníctvom online reklamačného formuláru, ktorý je prístupný https://www.expedo.sk/ako-na-reklamaciu/.  Kupujúci v reklamácii uvedie akým spôsobom chce vadu riešiť, pričom túto voľbu nie je možné následne bez súhlasu predávajúceho meniť, predávajúci však môže rozhodnúť v súlade s príslušnými právnymi predpismi o inom spôsobe vybavenia reklamácia, najmä s poukazom na ustanovenia článku V. tohto Reklamačného poriadku .
 1. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ ako predávajúci určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.
 1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. V prípade, ak kupujúci prevezme porušenú zásielku, dodávka tovaru sa považuje za kompletnú a bez zjavných vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
 1. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 1. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo) a kópiu potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Osoba uplatňujúca reklamáciu zároveň v reklamácii uvedie spôsob ako si želá byť vyrozumená o vybavení (ukončení) reklamácie (kontaktnú poštovú adresu, e-mail).
 1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

IV. Vylúčenie zodpovednosti

 1. Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti spôsobené výrobnou vadou tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru – veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:
  a) prirodzeným opotrebením veci
  b) nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu alebo zanedbaním starostlivosti o tovar)
  c) mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových, či kovových častí
  d) neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
  e) prírodnými živlami alebo vyššou mocou
  f) prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodením nevhodnou obsluhou
  g) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov.
 1. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné ich očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.
 1. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 1. Predávajúci ďalej nezodpovedá za zjavné vady tovaru ak je tento v čase reklamácie už aspoň sčasti spotrebovaný.
 1. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári alebo v priloženom liste s popisom chyby).

V. Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Kupujúcim, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:
  a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť kupujúci má právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
  c) Ak ide iné neodstrániteľné vady kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  d) Ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu.
  e) Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 1. O spôsobe vybavenia reklamácie predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
 1. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď).
 2. Predávajúci ďalej vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 1. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.
 1. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa
  § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.
 1. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom. 

VI. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že kupujúci (spotrebiteľ), nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľa  má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk), pričom spotrebiteľa má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Návrh spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
  a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  b) presné označenie predávajúceho,
  c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
  f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm.    a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

            Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľa  využiť formulár, ktorého vzor je spotrebiteľovi k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu             spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy sa oboznámil s týmto Reklamačným poriadkom a súhlasí s ním, čo potvrdzuje zaslaním objednávky predávajúcemu.
 1. Tento reklamačný poriadok je platný od 25. 9. 2023

Tento eshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk