Obchodné podmienky

 

 I. Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom web stránky na doméne s názvom www.supermobel.sk (ďalej len ,,webová stránka“) je spoločnosť:

      Expedo s.r.o.

      Tuněchody 135, Tuněchody 537 01, Česká republika

      Zapísaná v registri 42257 C, Krajský soud v Hradci Králové

      IČO: 04527542

      DIČ: SK4120132610

      (ďalej len „predávajúci“). Predávajúci je platcom DPH (Dane z pridanej hodnoty). 

2 .Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie na webovej stránke https://www.supermobel.sk/ (ďalej len    ,,internetový obchod,,). 
3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými     prostriedkami (ďalej len „kupujúci“). 
4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „podmienky“) sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami ako    kupujúcimi na území Slovenskej republiky. V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú jej súčasťou, majú prednosť ustanovenia    uvedené v kúpnej zmluve. 
5. Vyplnením objednávky na webovej stránke https://www.supermobel.sk/ alebo zaslaním objednávky inými diaľkovo-komunikačnými prostriedkami, kupujúci pristupuje k týmto VOP      predávajúceho. 

6. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej    činnosti. 

7. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) s fyzickými osobami spotrebiteľmi, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP     v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z.     o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov     predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 
8. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) s právnickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.     Obchodný zákonník) sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). 
9. Objednávkou sa rozumie je neodvolateľný návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy na tovar s predávajúcim, teda kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár     spracovaný systémom internetového obchodu (resp. email odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára), resp. objednávka zaslaná inými     diaľkovo-komunikačnými prostriedkami. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na     webovej stránke – v internetovom obchode a cenu tohto tovaru. 
10. Zmluva je kúpna zmluva dojednaná na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom internetový obchod, resp. objednávka zaslaná inými diaľkovo-komunikačnými       prostriedkami, a je uzatvorená vo chvíli, keď kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky. 
11. Tovarom sa rozumejú produkty/výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu. 

II. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

1. Kupujúci svojou objednávkou zaslanou predávajúcemu prejaví záujem o kúpu určitého tovaru za predpokladu, že kupujúci vyplnil správne a úplne všetky potrebné údaje uvedené     v objednávke prostredníctvom internetového obchodu. 
2. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia správne a úplne vyplnenej elektronickej     objednávky elektronickou formou, t.j. e-mailom zaslaným predávajúcim (ďalej len ,,akceptácia,,). 

3. Na uzatvorenie zmluvy, je potrebné aby kupujúci vytvoril návrh objednávky v systéme internetového obchodu. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
      a) Informácie o nakupovanom tovare,
      b) Informácie o cene, cene za dopravu, spôsobe platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky v       rámci užívateľského prostredia internetového obchodu, pričom informácie o cene, cene za dopravu a celkovej cene budú uvedené automaticky na základe kupujúcim zvoleného       tovaru a spôsobu jeho doručenia;
      c) Identifikačné údaje kupujúceho najmä meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, slúžiace najmä k doručeniu tovaru. 
4. V priebehu tvorby návrhu objednávky kupujúci môže až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Odoslať objednávku“     objednávku vytvorí. Pred stlačením tlačidla je potrebné ešte potvrdiť zoznámenie sa a súhlas s kupujúceho týmito podmienkami a zásadami spracovania osobných údajov, v opačnom     prípade nebude možné objednávku vytvoriť. Na potvrdenie a súhlas slúži označovací rámček. Po stlačení tlačidla „Odoslať objednávku“ budú všetky vyplnené informácie odoslané         priamo predávajúcemu. 
 5. Objednávku predávajúci v čo najkratšom čase po tom, ako mu bude doručená, potvrdí emailovou správou odoslanou na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Súčasťou potvrdenia       bude zhrnutie objednávky. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Podmienky v znení účinnom ku dňu       objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

6. Predávajúci môže objednávku nepotvrdiť, a to najmä v prípadoch, keď tovar nie je dostupný alebo kedy kupujúci objedná väčší počet kusov tovaru, než koľko je zo strany    predávajúceho umožnené. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý predávajúci nemôže objednávku potvrdiť, bude kupujúceho kontaktovať a objednávku zruší alebo mu    zašle ponuku na uzatvorenie zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď upravenú ponuku predávajúceho kupujúci potvrdí. 
7. Ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy, vzniká záväzok kupujúceho k zaplateniu celkovej ceny. 
8. Ak v rámci internetového obchodu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná cena, predávajúci nie je povinný tovar za túto cenu dodať ani v prípade, ak kupujúci    obdržal potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzatvoreniu zmluvy. V takejto situácii má predávajúci právo okamžite zrušiť objednávku kupujúceho, čím dôjde k okamžitému zániku    zmluvy, zároveň predávajúci môže zaslať kupujúcemu ponuku na uzavretie novej zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli,    keď ponuku predávajúceho kupujúci potvrdí. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia, keď cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba, resp. je    navyše číslica. 
9. V prípade, že upravenej ponuky predávajúceho podľa bodov vyššie kupujúci túto nepotvrdí ani v lehote 3 dní od jej odoslania, predávajúci má právo od ponuky odstúpiť. 

III. Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Kúpna cena tovarov je uvedená v internetovom obchode. Všetky ceny sú zmluvné. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva tovar v internetovom obchode za odplatu       a v prípade objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru. 
2. V internetovom obchode sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa       netýka prípadných poplatkov za dopravné a iných nákladov súvisiacich s dodaním tovaru a pod. Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú uvedené v mene Euro. Predávajúci       si vyhadzuje právo okamžite zrušiť objednávku kupujúceho, čím dôjde k okamžitému zániku zmluvy, a to ak z dôvodu technickej chyby, vis maior, alebo z iných nepredpokladaných       dôvodov bude na internetovom obchode uvedená nesprávna cena tovaru. 
3. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo určenú dobu.
4. V prípade ak kúpna cena nie je uhradená pri objednávke vopred, je kupujúci povinný pri objednávkach nad 1200 EUR uhradiť predávajúcemu po zaslaní objednávky zálohu vo výške     10% z celkovej objednávky a to v lehote splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre, ktorú predávajúci zašle kupujúcemu. Ak následne dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy pred                 dodaním tovaru z dôvodu na strane kupujúceho, alebo z dôvodu odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho pre porušenie zmluvy kupujúcim (napr. nezaplatenie kúpnej ceny a           pod.) je kupujúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej objednávky. Predávajúci je oprávnený započítať svoj nárok na úhradu tejto zmluvnej pokuty voči povinnosti        vrátiť prijaté platby kupujúcemu, v časti v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú.
5. Kúpna cena je splatná pred dodaním tovaru s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode, najmä:
      a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby predávajúci zašle v rámci potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do troch            pracovných dní.
      b) Službou Dobierka,
      c) Prostredníctvom PayPal,
      d) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu GoPay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány.
      e) alebo iným spôsobom uvedeným na výber v internetovom obchode pri vytvorení objednávky. 
6. Vlastnícke právo  k tovaru  prechádza  na  kupujúceho  odovzdaním tovaru nie však skôr ako dôjde k úplnému zaplateniu kúpnej ceny za dodaný  tovar a nebezpečenstvo škody na       tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúce 
7. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky.  
8. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dodanie tovaru – poštovné, podľa platného cenníka predávajúceho. Tieto náklady mu budú účtované súčasne s kúpnou cenou tovaru. 

IV. Dodacie podmienky 

1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar určený podľa druhu, kvality a v množstve, tak ako je uvedené v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, až po zaplatení kúpnej      ceny za tovar, za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a podľa týchto VOP so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, ak existujú a sú typické pre daný       tovar. 
2. Dodacia lehota tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby a začína plynúť zaplatením kúpnej ceny a dodacích nákladov za tovar kupujúcim.      Dodacia lehota uvedená v internetovom obchode je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. Zvyčajná lehota kedy predávajúci tovar expeduje je však 4 až 6 týždňov      odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
3. Predávajúci doručí tovar iba v rámci Slovenskej republiky.
4. Prepravné náklady (cena za dopravu) za dodanie tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru uvedeného na internetovej stránke. Cena za dopravu je súčasťou návrhu objednávky      v systéme internetového obchodu, ktorú kupujúci vyplní pri zaslaní objednávky. 
5. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar, ktorý je dostupný kupujúcemu bezprostredne po uzatvorení zmluvy a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne. V takomto prípade       kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady. 
6. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť dodacie podmienky tovaru v prípade dodatočných požiadaviek kupujúceho, ak tieto budú akceptované zo strany predávajúceho. 
7. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v internetovej objednávke ako miesto dodania tovaru. 
8. V prípade, že tovar nebol v internetovom obchode uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti, predávajúci bude informovať kupujúceho v prípade:
      a) mimoriadneho výpadku výroby tovaru, pričom oznámi novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné tovar dodať;
      b) omeškania s dodaním tovaru od dodávateľa predávajúceho, pričom vždy oznámi novú očakávanú dobu dodania. 
9. V prípade, že predávajúci nebude schopný tovar dodať ani do 30 dní od uplynutia doby doručenia tovaru uvedenom v potvrdení objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sú obe    zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť. 

V. Dodanie a prevzatie tovaru 

1. Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu (alebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu. 
2. Prepravovaný tovar bude vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste a prevzatím tovaru potvrdzuje pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušenie obalu    a kompletnosť a celistvosť prebratého tovaru. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru. V prípade viditeľného poškodenia tovaru a jeho obalu je    kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s opisom poškodenia a je povinný toto oznámiť predávajúcemu. Všetky neskôr    oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované. 
3. V prípade, keď kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar, nemá to za následok porušenie povinnosti predávajúceho tovar doručiť. Ak tovar kupujúci neprevezme, nepovažuje sa to    za odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho. V takom prípade vzniká právo predávajúceho od zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany kupujúceho. Pokiaľ    sa predávajúci rozhodne toto právo využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy oznámenie o odstúpení doručí predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu, resp. inú adresu    uvedenú v objednávke. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie ceny za dopravu zo strany kupujúceho, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla. 
4. Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na strane kupujúceho tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v zmluve dohodnutý, je povinnosťou kupujúceho nahradiť    predávajúcemu náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zmluve    a tieto sú splatné 7 dní od zaslania e-mailu. 
5. V prípade znemožnenia či sťaženia dodávky tovaru zavinením tretích osôb (štrajky prepravcov, zásahy orgánov colnej správy a iné) alebo v prípade výskytu okolností objektívnej povahy    znemožňujúcich dodávku („vyššia moc“ - prírodné katastrofy, epidémie, mimoriadny stav, núdzový stav, vojnový stav, politické a ekonomické rozhodnutia a pod.) sa dodacia lehota    automaticky predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia či sťaženia; nároky kupujúceho na náhradu škody v dôsledku omeškania predávajúceho s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP sa vylučujú. 
6. Predávajúci je oprávnený odmietnuť resp. pozastaviť dodanie tovaru, v prípade ak kupujúci je v omeškaní s úhradou splatného záväzku voči predávajúcemu. Ak kupujúci svoje záväzky    neuhradí do 5 dní od odmietnutia resp. pozastavenia dodania tovaru, je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré v takomto    prípade predávajúcemu vzniknú a zaväzuje sa ich uhradiť v celom rozsahu. 
7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď ho prevezme. V prípade, keď kupujúci tovar neprevezme, s výnimkou prípadov podľa bodu V./2.    podmienok, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď mal možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na jeho strane k prevzatiu nedošlo. Prechod    nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho znamená, že od tohto okamihu nesie kupujúci všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek    znehodnotením tovaru. 

VI. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy 

1. Pre odstúpenie od zmluvy kupujúcim bez uvedenia dôvodu, ktorým je spotrebiteľ platia nasledovné podmienky:
   1.1 Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil          písomné odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne          v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
   1.2 Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje jednoznačným vyhlásením o odstúpení písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo e-mailom na adrese          reklamacie@supermobel.sk. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť vzorový formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke  https://www.supermobel.sk             /odstupenie- od- zmluvy/. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar          predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci          odstúpi od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
   1.3 V prípade odstúpenia je nutné, aby kupujúci zaslal tovar úplný, s úplnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený, nespotrebovaný ani čo len čiastočne, bez porušenia ochranného          obalu vrátane originálneho obalu, s nepoškodenými a neodstránenými visačkami na tovare, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný,          poškodený, bez visačiek, resp. poškodenými visačkami na tovare alebo čo i len čiastočne spotrebovaný predávajúci odstúpenie od zmluvy neakceptuje a takýto tovar vráti          kupujúcemu.
   1.4 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a          funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto          ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
   1.5 Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh          doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a          nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď          predávajúcemu bude doručené písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zároveň bude vrátený tovar predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým          spôsobom, aký kupujúci použil pri jeho platbe, pokiaľ kupujúci nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
   1.6 Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Tovar poslaný v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako          dobierka nebude zo strany predávajúceho prevzatý.
   1.7 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
   1.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:
         a) predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
         b) predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol             po dodaní už porušený,
         c) predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
         d) z dôvodov uvedených v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.   
   1.9 Kupujúci pred odoslaním objednávky predávajúcemu je povinný sa oboznámiť s týmito VOP zverejnenými v internetovom obchode a označením políčka „Súhlasím s obchodnými          podmienkami potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na          základe zmluvy uzavretej na diaľku. 
2. Pre odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľom (nie je spotrebiteľom) platia nasledovné podmienky: 
   
2.1 V prípade, že kupujúci je podnikateľ (viď § 2 ods. 2 Obchodný zákonník) nemôže od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu.
   2.2 Kupujúci, ktorý je podnikateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku.
   2.3 V prípade ak kupujúci – podnikateľ platne odstúpi od zmluvy, znáša v celom rozsahu náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. 

VII. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy 

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy prípadoch uvedených v príslušných zákonných ustanoveniach a týchto VOP. 
2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť najmä z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu     alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia     predávajúceho, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný tovar dodať v lehote určenej týmito VOP, alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 5 pracovných dní odo    dňa, kedy mu bolo umožnené tovar prevziať, alebo z ďalších dôvodov uvedených v týchto VOP. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, pokiaľ je zjavné, že kupujúci    uviedol v objednávke nesprávne informácie. 
3. Predávajúci odstúpi od zmluvy oznámením na emailovú adresu kupujúceho, odstúpenie je účinné momentom zaslania emailu. Predávajúci je povinný v takomto prípade vrátiť     kupujúcemu  už uhradenú cenu za tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie 

1. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené     prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, resp. inou osobou, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila,     protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom    poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. 
2. Predávajúci zodpovedá iba za tie vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Predávajúci     nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto boli spôsobené kupujúcim a/alebo tretími Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach     predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 
3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu. 
4. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom,  záruku v trvaní 24 mesi 
5. Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku inak, predávajúci poskytuje pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom záručnú dobu (záruka za akosť    tovaru) v trvaní 12 mesiacov. Postup kupujúceho, ktorý je podnikateľom, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, ako aj úprava práv a    povinností zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 Obchodného zákonníka. 
6. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Záruka za tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý    vykazuje vady, je v záručnej dobe a bol kúpený u predávajúceho. 
7. Záruka na tovar zaniká:

  • ak boli na tovare vykonané zásahy, úpravy re opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,
  • ak bol tovar použitý na účely, ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený,
  • ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním u kupujúceho,
  • ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady „vyššej moci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné). 

8. Záručné podmienky na tovar dodaný pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. V prípade akejkoľvek     reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie v súlade s Reklamačným poriadkom. 
9. Záručné podmienky na tovar dodaný pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci, ktorý je spotrebiteľom obrátil na predávajúceho so    žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ    právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci –    spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná    inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom    Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia    spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na    webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/
11. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, e-mailom na adrese reklamacie@supermobel.sk. O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude       informovaný e-mailom. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava. Podnet na vykonanie kontroly, ak kupujúci, ktorý je       spotrebiteľom je nespokojný s vybavením podnetu alebo sťažnosti môže podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie- podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi. 

IX. Ochrana osobných údajov 

1.V súvislosti so zavedením legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných    údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) , ako aj so súvisiacimi príslušnými    právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,    vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu kupujúci. 

X. Osobitné ustanovenia 

1. Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa spravujú ustanoveniami príslušných všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej    republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že o všetkých sporoch a nárokoch vyplývajúcich z tejto zmluvy budú rozhodovať slovenské súdy.
2. Písomnosti a správy doručované prostredníctvom emailu sa považujú za doručené momentom úspešného odoslania emailovej správy z emailovej schránky odosielateľa na emailovú     adresu prijímateľa, okrem prípadu ak server odosielateľa doručí odosielateľovi správu o nemožnosti doručenia zasielanej emailovej správy prijímateľovi. 
3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), predávajúci nenesie     zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, je    predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. 
4. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na     diaľku. 

XI. Záverečné ustanovenia 

1. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a     predávajúci sa zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými. 
2. Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú zverejnené na web stránke predávajúceho a v internetovom obchode    a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje zaslaním objednávky predávajúcemu. 
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho. 
4. Tieto VOP sú účinné od 25. 09. 2023 

Tento eshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk